Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ministry of Marketing

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Ministry of Marketing
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon of organisatie met wie Ministry of Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Ministry of Marketing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Ministry of Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Ministry of Marketing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ministry of Marketing en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Alle door Ministry of Marketing vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes en prijsopgaven door Ministry of Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Ministry of Marketing. Offertes zijn uitsluitend bindend voor Ministry of Marketing, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk heeft aanvaard. Ministry of Marketing is vrij om elke opdracht – ook na aanvaarding – te weigeren of te annuleren vanwege – naar het oordeel van Ministry of Marketing – mogelijke strijd met de openbare orde of goede zeden of vanwege (een mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van Ministry of Marketing.

2. Offertes van Ministry of Marketing zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ministry of Marketing daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ministry of Marketing anders aangeeft.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

1. De opdrachtgever verstrekt Ministry of Marketing tijdig alle documenten, informatie en contracten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Ministry of Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ministry of Marketing is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ministry of Marketing kenbaar behoorde zijn.

2. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden en overige informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Ministry of Marketing voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Ministry of Marketing het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Ministry of Marketing zal dit in overleg met opdrachtgever doen.

3. Ministry of Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Ministry of Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien door Ministry of Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtvoering, zal Ministry of Marketing in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ministry of Marketing is gerechtigd om de extra kosten voor wijzigingen van de opdracht bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3. In afwijking van 6.2 zal Ministry of Marketing geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ministry of Marketing kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen Ministry of Marketing en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Ministry of Marketing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Kosten, betaling, reclames en verjaringstermijn

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 21 dagen na factuurdatum op de door Ministry of Marketing aangegeven bankrekening.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Ministry of Marketing gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Ministry of Marketing, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 150,00, die Ministry of Marketing maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

4. De administratie van Ministry of Marketing zal, met uitzondering van overduidelijke fouten, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die opdrachtgever van tijd tot tijd verschuldigd is aan Ministry of Marketing.

5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Ministry of Marketing de standaardprijs en/of de op de orderbevestiging vermelde prijs voor de duurovereenkomsten jaarlijks mag herzien. Ministry of Marketing stelt opdrachtgever een maand van tevoren op de hoogte van eventuele verhogingen van de standaardprijs.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Ministry of Marketing onmiddellijk opeisbaar.

7. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen één maand na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen één maand na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

8. Indien opdrachtgever reclameert over het factuurbedrag is hij verplicht dit binnen vijf werkdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk te melden bij Ministry of Marketing.

9. Reclames als in 8.7 en 8.8 lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Ministry of Marketing de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 9. Eigendomsrechten van Ministry of Marketing

1. Ministry of Marketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle door Ministry of Marketing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ministry of Marketing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. Ministry of Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Ministry of Marketing is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van welke aard dan ook die door de medewerking, diensten en/of leveranties van derden die door opdrachtgever zijn bepaald/aangegeven, zijn ontstaan.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ministry of Marketing slechts aansprakelijk tot maximaal eenmaal het gemiddelde jaarhonorarium over de laatste drie kalenderjaren.

3. Iedere aansprakelijkheid van Ministry of Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4. Ministry of Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, vervallen alle vorderingen van opdrachtgever na één jaar na de verzenddatum van de stukken of informatie daarover.

Artikel 11. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Ministry of Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ministry of Marketing toerekenbaar is. Indien Ministry of Marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Ministry of Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ministry of Marketing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Ministry of Marketing en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zal Ministry of Marketing vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Ministry of Marketing moet vergoeden of uitspraken tegen Ministry of Marketing ten gevolge van schending door opdrachtgever van de intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door Ministry of Marketing aan opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 12. Overmacht

1. Ministry of Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van Ministry of Marketing, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

2. Ministry of Marketing kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat Ministry of Marketing haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Voor zoveel Ministry of Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ministry of Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Beëindiging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste dertig dagen in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Ministry of Marketing naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het overeengekomen honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2. Op elke overeenkomst tussen Ministry of Marketing en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Lopende en afgeronde opdrachten:

Do-It-Yourself Dashboard

Je kiest voor een volledig ingericht dashboard met Google Analytics v4, dat inzicht geeft in

  • Google advertising (SEA),
  • SEO en op welke woorden je site wordt gevonden
  • Social Media resultaten.

Een online marketing specialist helpt je bij het inrichten van je dashboard, zodat je zeker weet dat alles goed werkt. Daarna kun je er zelf ermee aan de slag.